JAK SPRÁVNĚ NA VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK KDYŽ VÁM DLUŽNÍCI NEPLATÍ?

Vymáhání pohledávek nemusí být tak složité a nákladné, jak by se na první pohled mohlo zdát. V dnešní době již funguje řada profesionálů, kteří Vám v této oblasti pomohou a z finančního hlediska za relativně dostupných podmínek Vám ušetří mnoho nervů. Zákonná úprava v oblasti vymáhání dluhů, pohledávek a podobných nároků je zakotvena především v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, jakož i v zákoně č. 99/1963, občanský soudní řád, v platném znění. Pojďme si postupně projít celý proces vymáhání tak, jak by měl správně vypadat, abyste své peníze co nejdříve získali na svou stranu s co nejmenšími náklady.

Nejprve si prověřte dlužníka a potom zašlete výzvu k úhradě

Ještě před tím, než přistoupíte k podání žaloby na Vašeho dlužníka je potřeba si jej patřičně prověřit v příslušných rejstřících za účelem zjištění, zda náhodou není v insolvenci nebo několikanásobné exekuci. Pokud by totiž tomu tak bylo, je v takovém případě třeba důkladně zvážit, zda má vůbec smysl po něm Vaší pohledávku vymáhat. Pokud je totiž Váš dlužník insolventní, těžko si na něm něco vezmete, i kdyby Vám soud nárok po právu přiznal. Takovéto prověření či posouzení dlužníka je většinou nejlepší si nechat provést advokátní kanceláří nebo některou ze společností specializujících se na vymáhání pohledávek a spolupracujících s advokáty (jako např. www.e-vymáhání.cz). Tito Vám prověření často provedou zdarma přes to, že výpisy z některých veřejných rejstříků jsou zpoplatněny – jako třeba výpis z Centrální evidence exekucí.

Jakmile se ujistíte, že Váš dlužník je dostatečně solventní a je finančně schopen pohledávku uhradit, je na čase mu zaslat tzv. předžalobní výzvu. K tomuto kroku je samozřejmě třeba vždy přistoupit až v momentě, kdy je Vaše pohledávka formálně „po splatnosti“. Předžalobní výzva musí splňovat náležitosti stanovené v zákoně tak, aby Vám soud v případě soudního řízení přiznal náklady právního zastoupení, pokud se v následné soudní při necháte zastupovat advokátem, což lze jednoznačně doporučit. Někteří právní zástupci Vás totiž opět budou ochotni zastupovat jen za náklady právního zastoupení, které při úspěchu ve sporu zaplatí protistrana, a za přiměřenou provizi z vymožené částky, čímž se Vám mnohdy zdlouhavé soudní řízení může značně zlevnit na přijatelnou částku. Úspěšnost ve sporu totiž lze s určitou pravděpodobností dopředu odhadnout a riziko případné prohry tak zpravidla bývá minimální, zejména pokud máte k dispozici dostatečné důkazní materiály (např. uzavřenou písemnou smlouvu s dlužníkem a potvrzení o dodání Vašeho zboží nebo služeb).

Předžalobní výzva by měla být ideálně odeslána advokátem tak, aby způsobila předpokládaný následek, kterým je důrazné upozornění dlužníka na to, že s vymožením Vaší pohledávky to myslíte vážně a jste připraveni s tím jít k soudu. Mnoho dlužníků totiž na advokátní dopis uslyší a po obdržení takovéto předžalobní výzvy se rozhodnou dluh uhradit ještě před tím, než vůbec dojde k podání žaloby.

Kam, kdy a jak podat žalobu?

Pokud ovšem ani předžalobní výzva nepomůže, nezbývá než se s vymožením Vašeho dluhu obrátit na soud. Pokud máte dostatek listinných podkladů (důkazů) pro to, aby soud na jejich základě byl schopen ve věci rozhodnout (zpravidla postačuje podepsaná smlouva s dlužníkem či potvrzená faktura na dodání určitého zboží nebo služby, podepsaná směnka atp.), je nejrychlejším způsobem podání návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu. Tento se podává na standardizovaném formuláři a soudu se posílá elektronicky, tudíž jeho zpracování bývá vcelku svižné, a pokud k vydání elektronického platebního rozkazu dojde a dlužník proti němu nepodá odpor, jedná se o pravomocné a vykonatelné rozhodnutí, které lze následně vymáhat prostřednictvím soudního výkonu rozhodnutí či exekuce.

Žaloba (popř. návrh na vydání elektronického platebního rozkazu) se zpravidla podává k obvodnímu soudu, který se nachází v místě trvalého bydliště či sídla dlužníka, není-li v zákoně či ve smlouvě mezi Vámi a dlužníkem stanoveno jinak. K žalobě musí být samozřejmě připojeny veškeré dokumenty, smlouvy, emaily, dopisy a další listinné důkazy, na základě kterých mají být dostatečně prokázány veškeré skutečnosti obsažené v žalobě – zejména pak ty, z nichž nepochybně vyplývá, že máte za dlužníkem existující a splatnou pohledávku, kterou Vám stále nezaplatil.

Co když ani po vyhraném soudním sporu dlužník nezaplatí?

Když proběhne celé soudní řízení, které může trvat několik týdnů (zpravidla nepodá-li dlužník odpor proti vydanému elektronickému platebnímu rozkazu), ale i několik měsíců (zpravidla pokud se dlužník brání a je třeba nařídit soudní jednání), dojde k vydání rozhodnutí ve věci. Pokud je soudem rozhodnuto ve Váš prospěch a rozhodnutí se stane pravomocným, máte v ten moment k dispozici exekuční titul, na základě kterého můžete začít vymáhat svůj dluh prostřednictvím exekutora. Dobro zprávou pro Vás jakožto věřitele je, že v případě vydání soudního rozhodnutí ve Váš prospěch se opět zvyšuje pravděpodobnost, že Vám solventní dlužník svůj dluh uhradí dobrovolně a bez toho, abyste na něj museli posílat exekutora. Logicky smýšlející člověk si totiž většinou dokáže spočítat, že proti pravomocnému soudnímu rozhodnutí toho už moc nezmůže a vymáhání dluhu v exekuci by jej jen připravilo o další peníze či majetek.

Pokud Vám ovšem ani v této fázi dlužník svůj dluh neuhradí, je třeba podat návrh na nařízení exekuce u vhodného exekutora. Tento návrh Vám opět nejlépe připraví advokát, přičemž následně Vám exekutor dluh od dlužníka vymůže např. postižením jeho mzdy, obstavením bankovních účtů či prodejem movitých či nemovitých věcí.

Závěrem

Vymáhání dluhů a pohledávek často není tak složité, ani finančně či psychicky náročné, jak se o něm často traduje. Ve značné části případů totiž ani není nutné chodit k soudu a své peníze získáte zpět již při prvním úkonu, kdy dlužníku zašlete předžalobní výzvu. Pokud Vám tedy příště dlužník bezdůvodně nezaplatí, nenechte se jeho nesolidním jednáním otrávit nebo dokonce zastrašit a nebojte se proti němu bránit – právo je totiž na Vaší straně.